رزومه من

     CV (Farsi)  Click for PDF file

دكتر اصغر دادخواه:    استاد دانشگاه  l  گروه روانشناسی بالينی ومشاوره l دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

 *با كليك بر هر بخش ميتوان اطلاعات آنرا بازديد كرد.