عكس هاي مربوط به دوسا

شروع دوسا در ايران 1377

دكتر دادخواه در حال انجام دوسا سال 1377

كارگاه مديريت استرس در مالزي

آموزش دوسا و مديريت استرس در مالزي 2002

 

معرفي دوسا در خارطوم سودان 2001

گارگاه دوسا در اراك

مركز آموزش و ترويج دوسا در ژاپن

آموزش دوسا در مالزي 2000

آموزش دوسا و مديريت استرس در مالزي 2001

با دكتر عموزاده خليلي در خارطوم سودان

كارگاه دوسا و تغيير رفتار كودكان در اراك 1381