لينك هاي مفيد

المپيك ويژه به عنوان یک کاتالیزوربرای تغییرات اجتماعی
 ورزش یک زبان جهانی است که مردم را در داخل و خارج زمین بازی متحد ميكند. درس های آن مناسب همه  دولت ها، متخصصان پزشکی، خانواده، جوانان، مربیان و کسب و کار است. با متحد كردن قدرت ورزش به عنوان هسته مركزي ، رشد المپيك ويژه به عنوان جنبشي نه براي “آنها،” بلكه براي “همه ما” است.

A catalyst for social change

 Sport is a universal language that unites people on and off the field of play. Its lessons are relevant to all – governments, medical professionals, families, youth, educators and businesses. With the unifying power of sports at its core, Special Olympics has grown to be a movement not about “them,” but about all of “us.”

社会変化のための触媒
 スポーツは遊びのフィールドのオンとオフの人々を結びつける普遍的な言語である。政府は、医療従事者、家族、若者、教育関係者や企業 – その教訓は、すべてに関連しています。その中核にスポーツの統一力で、スペシャルオリンピックス”は、それらを”しない程度の運動に成長しますが、すべてについて”私たち”がある。

**  المپيك ويژه ايران                                         www.soiran.com

**المپيك ويژه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) www.somena.org

 **المپيك ويژه مركزي                       www.specialolympics.org

** براي دانستن هر مطلبي در مورد “المپيك ويژه” اينجا را كليك كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید