اصول حركت از ديدگاه دوسا

روش دوسا بر اساس اين ديدگاه از حركت بنا نهاده شد، كه:.

 هنگامي كه مي خواهيم قسمتي از بدنمان را حركت بدهيم . تلاش مي كنيم كه حركت را طبق اراده خود درك كنيم . چنانچه اين تلاش متناسب حركت باشد حركات مورد نظر به وقوع مي پيوندند . در جريان تلاش هدفمند ، تراپيست قادر است ذهن مراجعه كننده را فعال نموده و فعاليت خود (self) او را از طريق تجربه هدفمند دوسا تسهيل نمايد .  دوسا 1377

سيستم كنترل رفتار بشر بر اساس پردازش اطلاعات است. ابتدا اراده عمل حركتي به وسيله تحريك حسي ،‌اما بوسيله نيازهاي خودش رخ مي دهد . اراده ممكن است از يك تصور هدف (Goal-Image)  از يك حركت بدني با يك فرايند از حركت بدني و طرح اجراي هدف تشكيل بشود . تلاش واقعي (Actualize) و اراده براي حركت واقعي بدن ضروري است .در نتيجه چنين تلاش مناسبي حركت بدني بدنبال يك تصور هدف اساسي و حسهاي بينايي حركت و غيره ظاهر مي شود . در نتيجه چنين (Collation) و گاهي اوقات قدم به قدم ادامه دارد تا اينكه حركت بدني مطابق اراده اوليه اجرا مي شود. در فرايند تلاش هدفگراي مراجعه كننده آموزش دهنده قادر است ذهن مراجعه كننده را فعال كند و فعاليتش را در سرتاسر تجربه هدفگراي دوسا تسهيل مي كند.      ناروسه (1967).

 اين پروسه مانند شكل زير به صورت اراده – تلاش – حركت دنبال مي شود

 ————————————————————————————————————————-

Naruse ,G.(1967) Psychological Rehabilitation of cerebral palsy: I .On relaxation behavior.[Japanese Journal of Educational Social Psychology] ,8,47-77.