سوابق کار آموزشی/پژوهشی/اجرائی

CV farsi shahrivar 1393 (PDF)Click plz

سوابق کاری/آموزشي (آكادميك؛ سمپوزيم، كارگاه):

از

تا

مسئوليت

مکان

1360

1371

آموزش و پرورش:  مدير، دبير، و مدرس مرکز تربيت معلم دارالفنون تهران

تهران

1364

1370

نايب رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين

تهران

1367

1368

مدير آموزش بنياد مستضعفان و جانبازان کشور

تهران

1367

1370

مدير بخش خارجی نمايشگاه بين المللی کتاب تهران، وزارت ارشاد

تهران

1368

1371

مديرکل اطلاع رسانی مرکز تحقيقات استراتژيک کشور

تهران

1377

1380

معاون پژوهشي؛ بنياد توانبخشي وليعصر (عج)

تهران

1377

1381

مديرکل امور بين الملل سازمان بهزيستی کشور

تهران

1378

1383

مسئول برگزاري 22 كارگاه سه روزه توانبخشي دوسا

22 استان كشور

1379

1380

مسئول برگزاري دو دوره آموزشي يك هفته اي بين المللي دوسا در ايران

تنكابن و بندر انزلي

1380

1381

مسئول برگزاري هشت دوره 5 روزه توانبخشي دوسا در خارج كشور

لبنان؛ مالزي؛ چين؛ پرتقال؛ روماني

1380

1383

مشاور سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

تهران

1381

1381

سرپرست دانش آموزان اعزامی به سازمان ملل و شرکت در مجمع عمومی و برنامه حقوق كودك

آمريکا – نيويورك

1377

1382

استاديار؛ دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

تهران

1382

1387

دانشيار؛ دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

تهران

1387

تا كنون

استادتمام؛ دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

تهران

1379

تا کنون

رئيس المپيک ويژه ايران (ويژه افراد با اختلالات ذهنی)

تهران