سوابق تحصیلی

CV farsi shahrivar 1393

تاريخ

درجه

نام دانشگاه/موسسه

مکان

رشته تحصيلي

1356

ُS.C.E.

كالج تلفورد

انگلستان/ اديمبورگ

A- Level

1369

ليسانس

دانشگاه علامه طباطبايي

تهران

مترجمي زبان انگليسي

1369

جايكاي  ژاپن

آژانس همكاري بين المللي ژاپن

ژاپن/ توكيو

مديريت ورزش معلولين

1371

فوق ليسانس

دانشگاه تهران

تهران

علوم كتابداري و اطلاع رساني

1372

محقق

دانشگاه كيوشو

ژاپن/ فوكوئوكا

روانشناسی معلوليت

1372

ديپلم تخصصی

دانشگاه كيوشو

ژاپن/ فوكوئوكا

زبان ژاپنی

1374

فوق ليسانس

دانشگاه كيوشو

ژاپن/ فوكوئوكا

روانشناسي تربيتي

1375

سوپروايزری

انجمن روانشناسی توانبخشی

ژاپن

توانبخشی روانی

1377

دكتري تخصصی  (PhD)

دانشگاه كيوشو

ژاپن/ فوكوئوكا

روانشناسی بالينی، توانبخشی روانی

1379

ISSBD

انجمن بين المللی رشد رفتاری

چين/پکن

توسعه رفتاری

1380

توانبخشي مبتني بر جامعه

انجن بين المللی مديريت توانبخشی

پرتقال/ليزبن

توانبخشی مبتنی بر جامعه

1382

فلوشيپ تخصصی

دانشگاه كيوشو

ژاپن/ فوكوئوكا

روان درمانی و مدِيريت استرس

1384

فوق دکترای تخصصی

دانشگاه كيوشو

ژاپن/ فوكوئوكا

توانبخشی روانی، مديريت استرس