المپيك ويژه ايران

چگونگي شكل گيري فعاليت هاي المپيك ويژه در ايران

با حضور نمايندگان سازمان بين المللي المپيك ويژه در ايران كه بدعوت سازمان بهزيستي بعمل آمده بود برنامه هاي المپيك ويژه براي دست اندر كاران ورزش و بهزيستي كشور تشريح گرديد. جهت تاسيس و اجرائي كردن برنامه هاي المپيك ويژه در ايران، در تاريخ 28/3/1381  موسسه بازتواني ويژه معلولين ذهني ايران تحت شماره 14044 به ثبت رسيد.  مشاركت در فعاليت ها با تشكيل چند جلسه هيئت امنا پيگيري شد و  اين امر موجب شد “سازمان بين المللي المپيك ويژه” و ” المپيك ويژه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا)” ضمن به رسميت شناختن توانايي هاي ايران سهميه هاي خوبي در كليه بازيهاي جهاني و منطقه اي به ايران اختصاص دهند كه اين امر موفقيتي است جهت دستيابي به اهداف متعالي جمهوري اسلامي ايران در توانمند سازي موسسات غير دولتي  و واگذاري امور به بخش هاي غير دولتي طبق اصل 44 قانون اساسي بخصوص در رابطه با معلولين ذهني.

مشاركت در فعاليت هاي المپيك ويژه  ميسر نبود مگر با هماهنگي سازمانهاي دولتي و موسسات غير دولتي مرتبط با ورزش، توانبخشي و كم توانان ذهني. لذا بطور مكرر با اطلاع رساني، دعوت و مذاكره با سازمان بهزيستي كشور؛ سازمان آموزش و پرورش استثنايي؛ سازمان تربيت بدني؛ كميته ملي المپيك؛ شركت خدمات ورزشي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه علوم بهزيستي و دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، مراكز تربيت معلم آموزش و پرورش، و شش موسسه غير انتفاعي  مرتبط با كم توانان ذهني موفق به فعاليت هايي شديم كه توانستيم در كليه برنامه هاي جهاني و منطقه اي شركت نماييم.

اطلاعات كامل را در اين سايت المپیک ویژه ایران ببینيد