مشخصات پرسنلی

CV farsi shahrivar 1393

دكتر اصغر دادخواه  ا  استاد دانشگاه  ا گروه روانشناسی بالينی  ا دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

آدرس محل كار:  تهران -اوين، بلوار دانشجو‚ خيابان كودكيار، كد پستي 1985713834            تلفن/فاكس: 22180045

آدرس ايميل:        asgaredu@uswr.ac.ir     asgaredu@hotmail.com   asgaredu@gmail.com

Office address:

Department of Clinical Psychology, University of welfare & Rehabilitation sciences, Evin,Kudakyar Ave,Tehran-1985713834,Iran,

Tel: (21) 22180045