لینک ها

* مرکزروانشناسی بالینی و رشد      Center for Clinical Psychology and Human Development

* انجمن توانبخشی روانشناختی ژاپن          Japanese Association of Rehabilitation psychology

* مرکز بین المللی دوسا شناسی                                  International Center of clinical Dohsalogy

* انجمن دوسا شناسی بالینی ژاپن                   The Association of Japanese clinical Dohsalogy

* المپیک ویژه ایران                                                                                 Special Olympics Iran

* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی                University of Social Welfare and Rehabilitation

* دانشگاه کیوشو – ژاپن                                                                                 Kyushu University

* مرکز مطالعات مربوط به احساسات                                                             Focus on Emotions

* پایگاه شخصی دکتر محمد کمالی                                                           Dr. Mohammad Kamali