گالري عكس

گالری عکس شامل بخش های زیر است. برای دیدن هر بخش یر روی آن کلیک کنید

New York City University

عکس های عمومیدوسا 1377 

** عکس های مربوط به دوسا

من هم ميتونم

*** عکس های مربوط به المپیک ویژه