عکس های مربوط به دوسا

شروع دوسا در ایران ۱۳۷۷

دکتر دادخواه در حال انجام دوسا سال ۱۳۷۷

کارگاه مدیریت استرس در مالزی

آموزش دوسا و مدیریت استرس در مالزی ۲۰۰۲

 

معرفی دوسا در خارطوم سودان ۲۰۰۱

گارگاه دوسا در اراک

مرکز آموزش و ترویج دوسا در ژاپن

آموزش دوسا در مالزی ۲۰۰۰

آموزش دوسا و مدیریت استرس در مالزی ۲۰۰۱

با دکتر عموزاده خلیلی در خارطوم سودان

کارگاه دوسا و تغییر رفتار کودکان در اراک ۱۳۸۱