عکس های عمومی

 2010 دانشگاه ژاپن

کنگره کیپ تاون مرداد۱۳۹۱

دانشگاه کیوگو-ژاپن

دانشگاه نیویورک -۱۳۸۸

 

دانشگاه هنر آفریقای جنوبی ۱۳۹۱

با پروفسور اونو در تهران ۱۳۸۱

کنگره روانشناسی، کیپ تاون آفریقا، مرداد۱۳۹۱

پارک ملی کیپ تاون – مرداد۱۳۹۱

کنگره ICP آفریقای جنوبی