عكس هاي مربوط به المپيك ويژه

المپيك ويژه و افراد با اختلالات ذهني و هوشي

كميته اجرائي المپيك ويژه ايران سال 1386

المپيك ويژه و كنگره سنرم داون 1388

مجمع رئوساي المپيك ويژه 2009

 

دوره آموزشي بين المللي 1389

تلاش ورزشكار سندرم داون

 

اعزام كاروان المپيك ويژه ايران به شانگهاي 2007

هواداران المپيك ويژه در باشگاه انقلاب تهران 2008

دووميداني و رقابت

نشاط ورزشكاران قهرمان

عكس يادگاري

ما هم مي تونيم

اعتبار نامه المپيك ويژه ايران

 

صحبت در مورد برگزاري مسابقات در ايران با آقاي قدمي و مهندس ايمن

صحبت در مورد برگزاري مسابقات در ايران با آقاي قدمي و مهندس ايمن

سپاس ورزشكاران المپيك ويژه

مجمع دوسالانه رئوساي المپيك ويژه – مراكش 2009

استقبال در چين 2007

 

تمرين بوچي و ازدياد تمركز

دوره آموزشي بين المللي 1389

المپيك ويژه ايران در شانگهاي 2007

اسكيت و مسابقه

تلاش براي قهرماني

مديريت با نشاط

مهارت آموزي براي سلامت

 براي ديدن عكس هاي بيشتر اينجا را كليك كنيد.