سوابق کار آموزشی/پژوهشی/اجرائی

CV farsi shahrivar 1393 (PDF)Click plz

سوابق کاری/آموزشی (آکادمیک؛ سمپوزیم، کارگاه):

از

تا

مسئولیت

مکان

۱۳۶۰

۱۳۷۱

آموزش و پرورش:  مدیر، دبیر، و مدرس مرکز تربیت معلم دارالفنون تهران

تهران

۱۳۶۴

۱۳۷۰

نایب رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین

تهران

۱۳۶۷

۱۳۶۸

مدیر آموزش بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور

تهران

۱۳۶۷

۱۳۷۰

مدیر بخش خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، وزارت ارشاد

تهران

۱۳۶۸

۱۳۷۱

مدیرکل اطلاع رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک کشور

تهران

۱۳۷۷

۱۳۸۰

معاون پژوهشی؛ بنیاد توانبخشی ولیعصر (عج)

تهران

۱۳۷۷

۱۳۸۱

مدیرکل امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

تهران

۱۳۷۸

۱۳۸۳

مسئول برگزاری ۲۲ کارگاه سه روزه توانبخشی دوسا

۲۲ استان کشور

۱۳۷۹

۱۳۸۰

مسئول برگزاری دو دوره آموزشی یک هفته ای بین المللی دوسا در ایران

تنکابن و بندر انزلی

۱۳۸۰

۱۳۸۱

مسئول برگزاری هشت دوره ۵ روزه توانبخشی دوسا در خارج کشور

لبنان؛ مالزی؛ چین؛ پرتقال؛ رومانی

۱۳۸۰

۱۳۸۳

مشاور سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش

تهران

۱۳۸۱

۱۳۸۱

سرپرست دانش آموزان اعزامی به سازمان ملل و شرکت در مجمع عمومی و برنامه حقوق کودک

آمریکا – نیویورک

۱۳۷۷

۱۳۸۲

استادیار؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران

۱۳۸۲

۱۳۸۷

دانشیار؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران

۱۳۸۷

تا کنون

استادتمام؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران

۱۳۷۹

تا کنون

رئیس المپیک ویژه ایران (ویژه افراد با اختلالات ذهنی)

تهران