عضویت های علمی/جوایز

عضویت در مجامع علمی

از

تا

مجمع علمی

 

۱۳۷۲

تا کنون

انجمن علمی توانبخشی روانشناختی ژاپن

ژاپن، فوکوئوکا

۱۳۷۳

تا کنون

انجمن روانشناسی ژاپن

ژاپن؛ توکیو

۱۳۷۴

تا کنون

توانبخشی بین المللی (IR)

آمریکا؛ نیویورک

۱۳۷۷

تا کنون

انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

آمریکا؛ نیووت

۱۳۷۷

تا کنون

انجمن روانشناسی ایران

تهران

۱۳۷۷

۱۳۸۰

انجمن هیپنوتیزم ایران

تهران

۱۳۷۸

تا کنون

شورای جهانی رواندرمانی

اطریش؛ وین

۱۳۸۳

تا کنون

انجمن رواندرمانی ایران

تهران

۱۳۸۳

تا کنون

انجمن رواندرمانی غرب ژاپن

ژاپن، فوکوئوکا

۱۳۸۳

تا کنون

انجمن روانشناسی آمریکا – جامعه روانشناسی بالینی

آمریکا، واشنگتن

Awards:

  • ۱٫ Japanese Monbosho Awards                 ۱۹۹۵  and   ۱۹۹۹۸   Kyushu University,Japan
  • ۲٫ Health Ministry fellowship                     ۲۰۰۴, ۶ months fellowship toJapan.
  • ۳٫KyushuUniversityinvited professor       ۲۰۰۵, one year invited professorship
  • ۴-Year best researcher                           ۲۰۰۶,UniversityofWelfareand rehabilitation