مشخصات پرسنلی

CV farsi shahrivar 1393

دکتر اصغر دادخواه  ا  استاد دانشگاه  ا گروه روانشناسی بالینی  ا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آدرس محل کار:  تهران -اوین، بلوار دانشجو‚ خیابان کودکیار، کد پستی ۱۹۸۵۷۱۳۸۳۴            تلفن/فاکس: ۲۲۱۸۰۰۴۵

آدرس ایمیل:        asgaredu@uswr.ac.ir     asgaredu@hotmail.com   asgaredu@gmail.com

Office address:

Department of Clinical Psychology, University of welfare & Rehabilitation sciences, Evin,Kudakyar Ave,Tehran-1985713834,Iran,

Tel: (21) 22180045