رزومه من

     CV (Farsi)  Click for PDF file

دکتر اصغر دادخواه:    استاد دانشگاه  l  گروه روانشناسی بالینی ومشاوره l دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 *با کلیک بر هر بخش میتوان اطلاعات آنرا بازدید کرد.