اثر دوسا و اوتيسم

عنوان پایاننامه:

اثربخشی روش دوسا بر

 بهبود مهارت­های اجتماعی و رفتارهای کلیشه­ای کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا

چکیده:  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر بهبود مهارت­های اجتماعی و رفتارهای کلیشه­ای کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا می­باشد. طرح پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی است. جامعه­ی آماری این پژوهش، کودکان مبتلا به طیف اختلالات اتیستیک در بنیاد خیریه­ی اتیسم (شامل 46 نفر) بودند. از میان داوطلبین شرکت در پژوهش 7 کودک پسر مبتلا به اختلالات اتیستیک با عملکرد بالا در محدوده­ی سنی 12-8   به صورت هدفمند انتخاب شدند. مداخله­ی این پژوهش شامل 8 جلسه­ی 55 دقیقه­ای بود که برای هر کودک دو جلسه در هفته برگزار شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس نمره­گذاری اتیسم گیلیام و نیمرخ مهارت­های اجتماعی اتیسم بوده است. یافته­های به دست آمده با استفاده از روش محاسبه­ی اندازه اثر و آزمون t و ویلکاکسون با استفاده از نرم­افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله­ی توانبخشی روانی دوسا بر افزایش مهارت­های اجتماعی و کاهش رفتارهای اثربخش بوده است. در مقیاس رفتارهای مضر اجتماعی بهبودی در گروه مشاهده نشد. در مدت پیگیری یک ماهه نیز نتایج حاصل از مداخله استمرار یافت.

دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س): آیدا محمدخانی

تاریخ دفاع: 10/12/1390

درباره دکتر اصغر دادخواه

http://99160.cv.research.ac.ir/
این نوشته در كارشناسي ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.