برنامه كارگاه چهار روزه دوسا

برنامه كارگاه چهارروزه روش توانبخشي روانشناختي ژاپني دوسا:

روز اول:                         

          صبح             توجيه برنامه چهار روزه – معارفه – پر كردن فرمها

                             تاريخچه و پيشينه تدوين روش دوسا

                             نمايش فيلم آشنائي با دوسا (ژاپني) – 20 دقيقه

                             توسعه كاربرد دوسا بر گروههاي مختلف

                              آشنائي با مكانيسم درمان

          بعد از ظهر     چگونگي شكل گيري اردوهاي توانبخشي مبتني بر خانواده

                             نمايش فيلم اردوي يك هفته اي (20 دقيقه)

روز دوم:

       صبح                 آشنائي با تقسيم بندي بدن در دوسا

                              آشنائي با  روند درمان با توجه به پروسه رشد

                              توسعه آموزش و كاربرد دوسا در ايران

                              نمايش فيلم كاربرد دوسا در ايران (20 دقيقه)

                               آموزش و تمرين يك تكنيك Dohsa-shiatsu

                              آموزش و تمرين چند  تكنيك آرامسازي Relaxation

روز سوم:

      صبح                  مروري بر تمرينات قبلي

                             چگونگي شكل گيري توانبخشي مبتني بر خانواده

                              آموزش و تمرين تكنيكهاي Nete

                              آموزش و تمرين تكنيكهاي Agura-Zai

بعد از ظهر                  آموزش و تمرين تكنيكهاي Hizatachi

                              معرفي مرجع جهت مطالعات بيشتر

روزچهارم؛               بحث و بررسي Body Consciousness

                             آموزش و تمرين تكنيكهاي KataHizatachi

                              آموزش و تمرين تكنيكهاي Litsui

                             ارزيابي و جمعبندي

درباره دکتر اصغر دادخواه

http://99160.cv.research.ac.ir/
این نوشته در كارگاههاي آموزشي ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.