اصول و پروسه درمان در دوسا

اصول درمان دوساعبارتند از :

1- آرامش سازي  2- حركت بازوها ، دستها و پاها. 3-روش تاته(Tate)

آرامش سازي(Relaxation) : با تكنيك هاي مختلفي انجام مي شود كه خود زمينه مراحل ديگر درمان است .

حركت بازوها ، دستها و پاها: هدف اين مرحله اين است كه به آزمودني كمك مي كند تا حركات اساسي بازوها ، دستها و پاها رابا استفاده از تكنيكهاي مختلف فرا بگيرد.

 روش تاته.  در متد  دوساهو : تاته بسيار اهميت دارد ، تاته به معني قرارگرفتن در راستاي يك خط مستقيم و عمودي است در اينجا بادرست كردن محور عمودي بدن قسمت هاي مختلف بدن را مستقيم در جهت عمودي زمين قرار مي‌دهد .


پروسه درمان

 مراحل درمان در اين متد  به صورت زير مي باشد .

1 ارزيابي:  علاوه بربررسي رشد فيزيكي و تاريخچه اي كلي از رشد حركتي يك سري بررسي باليني درباره توانايي و نقص عمل حركتي انجام خواهد شد

2- ساختن برنامه درمان حركتي:  بر طبق ارزيابي يك برنامه درمان حركتي براي هر مورد جداگانه ساخته خواهد شد درآموزش حركتي ، بين دو  فاز بايد تشخيص گذاشته شود .يكي  تسهيل جريان پروسه رشد حركتي نرمال و ديگري يادگيري الگوهاي حركتي نرمال است

3- انتخاب مدل الگو براي درمان:   مربي بايد يك مدل درماني مناسب طرح كند وبه بيمار اجازه اجرا با تلاش خودش را بدهد.

4-رهايي  از الگوي قديمي حركت Self-liberation” رهايي از الگوي قديمي حركت ، در ابتداي درمان دشوارترين عمل براي كارآموز رها ساختن خودش از تنش هاي نامناسب يا الگوي تحريف شده از حركت است.

5- تمرين الگوي جديد حركت  با استفاده از روش های نقلی و غير نقلی و تماس بدنی الگوی جديد را در مراجعه گنندگان بوجود می آيد.


ارزيابي از ديدگاه دوسا

در روش دوسا، ارزيابي فرد از دو ديدگاه صورت مي‌گيرد.

 ديدگاه فراجسمي (Non- physical Aspect) ارزيابي در اين ديدگاه روند شكل گيري عواملي چون تصوير بدني(Body Image) ، آگاهي بدني (Body consciousness) اعتماد به نفس (Self-confidence) و عزت نفس (Self-Esteem) و … را در بر مي‌گيرد.

ديدگاه فيزيكي(Physical aspect) كه به بررسي قسمتهاي مختلف بدن در وضعيتهاي مختلف در روند رشد انسان مي پردازد. با اهداف كسب اطلاعات كلي از تواناييها، ناتواناييها، محدوديتها و امكانات جهت تعيين پيش آگاهي درمان ، برنامه‌ريزي درماني و اهداف كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي‌گيرد. ارزيابي در تمام وضعيتهاي اصلي انجام ميگيرد و در هر وضعيت از اصول خاصي پيروي ميكند.

در هر كدام از وضعيت ها روند ارزيابي به صورت زير مي باشد :

 ارزيابي بخشهاي بدن (Body part)

ارزيابي وضعيت (Posture) چگونگي وضعيت منطقه (Ban) مورد نظر از جهات دفرميتي و تغييرات آن نسبت به وضعيت نرمال بررسي وترسيم مي شود.

ارزيابي حركت (Movement) : ميزان دامنه حركت هر منطقه (Ban) در هر قسمت ( اندام ) از بدن با انجام حركات پسيو (غيرفعال ) مورد بررسي قرار مي گيرد.

ارزيابي تعادل (Balance): ميزان توانايي فرد در حفظ وضعيت تصحيح شده هر منطقه ارزيابي‌مي‌شود.

ارزيابي تاته (Tate) : در ارزيابي تاته ارتباط بين مناطق ، قدرت برقراري ارتباط و توانايي انجام حركت اكتيو مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

ارزيابي فومي شميه (Fumi-shime) با مشاهده ميزان حفظ وضعيت نهايي و ميزان تلاش جهت حفظ اين وضعيت و توانايي  فشار آوردن بر طرف زمين صورت مي‌گيرد.