اصول و پروسه درمان در دوسا

اصول درمان دوساعبارتند از :

۱- آرامش سازی  ۲- حرکت بازوها ، دستها و پاها. ۳-روش تاته(Tate)

آرامش سازی(Relaxation) : با تکنیک های مختلفی انجام می شود که خود زمینه مراحل دیگر درمان است .

حرکت بازوها ، دستها و پاها: هدف این مرحله این است که به آزمودنی کمک می کند تا حرکات اساسی بازوها ، دستها و پاها رابا استفاده از تکنیکهای مختلف فرا بگیرد.

 روش تاته.  در متد  دوساهو : تاته بسیار اهمیت دارد ، تاته به معنی قرارگرفتن در راستای یک خط مستقیم و عمودی است در اینجا بادرست کردن محور عمودی بدن قسمت های مختلف بدن را مستقیم در جهت عمودی زمین قرار می‌دهد .


پروسه درمان

 مراحل درمان در این متد  به صورت زیر می باشد .

۱ ارزیابی:  علاوه بربررسی رشد فیزیکی و تاریخچه ای کلی از رشد حرکتی یک سری بررسی بالینی درباره توانایی و نقص عمل حرکتی انجام خواهد شد

۲- ساختن برنامه درمان حرکتی:  بر طبق ارزیابی یک برنامه درمان حرکتی برای هر مورد جداگانه ساخته خواهد شد درآموزش حرکتی ، بین دو  فاز باید تشخیص گذاشته شود .یکی  تسهیل جریان پروسه رشد حرکتی نرمال و دیگری یادگیری الگوهای حرکتی نرمال است

۳- انتخاب مدل الگو برای درمان:   مربی باید یک مدل درمانی مناسب طرح کند وبه بیمار اجازه اجرا با تلاش خودش را بدهد.

۴-رهایی  از الگوی قدیمی حرکت Self-liberation” رهایی از الگوی قدیمی حرکت ، در ابتدای درمان دشوارترین عمل برای کارآموز رها ساختن خودش از تنش های نامناسب یا الگوی تحریف شده از حرکت است.

۵- تمرین الگوی جدید حرکت  با استفاده از روش های نقلی و غیر نقلی و تماس بدنی الگوی جدید را در مراجعه گنندگان بوجود می آید.


ارزیابی از دیدگاه دوسا

در روش دوسا، ارزیابی فرد از دو دیدگاه صورت می‌گیرد.

 دیدگاه فراجسمی (Non- physical Aspect) ارزیابی در این دیدگاه روند شکل گیری عواملی چون تصویر بدنی(Body Image) ، آگاهی بدنی (Body consciousness) اعتماد به نفس (Self-confidence) و عزت نفس (Self-Esteem) و … را در بر می‌گیرد.

دیدگاه فیزیکی(Physical aspect) که به بررسی قسمتهای مختلف بدن در وضعیتهای مختلف در روند رشد انسان می پردازد. با اهداف کسب اطلاعات کلی از تواناییها، ناتواناییها، محدودیتها و امکانات جهت تعیین پیش آگاهی درمان ، برنامه‌ریزی درمانی و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت صورت می‌گیرد. ارزیابی در تمام وضعیتهای اصلی انجام میگیرد و در هر وضعیت از اصول خاصی پیروی میکند.

در هر کدام از وضعیت ها روند ارزیابی به صورت زیر می باشد :

 ارزیابی بخشهای بدن (Body part)

ارزیابی وضعیت (Posture) چگونگی وضعیت منطقه (Ban) مورد نظر از جهات دفرمیتی و تغییرات آن نسبت به وضعیت نرمال بررسی وترسیم می شود.

ارزیابی حرکت (Movement) : میزان دامنه حرکت هر منطقه (Ban) در هر قسمت ( اندام ) از بدن با انجام حرکات پسیو (غیرفعال ) مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی تعادل (Balance): میزان توانایی فرد در حفظ وضعیت تصحیح شده هر منطقه ارزیابی‌می‌شود.

ارزیابی تاته (Tate) : در ارزیابی تاته ارتباط بین مناطق ، قدرت برقراری ارتباط و توانایی انجام حرکت اکتیو مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ارزیابی فومی شمیه (Fumi-shime) با مشاهده میزان حفظ وضعیت نهایی و میزان تلاش جهت حفظ این وضعیت و توانایی  فشار آوردن بر طرف زمین صورت می‌گیرد.