تحقیقات درزمینه دوسا

ناروسه (۱۹۶۷) روش دوسا را در ابتدا برای کودکان مبتلا به فلج مغزی به کاربرد و اعلام کرد کودکانی که قادربه نشستن نبودند نشستند و کسانیکه نمی توانستند بایستند به وضعیت ایستاده دست یافتند . Naruse (1967). هاریسکا (۱۹۸۸) روش دوسا را برای کودکان مبتلا به فلج مغزی به کاربرد نتیجه درمان موثر بود . کونو ، اونو و هوشینو (۱۹۹۰) دریافتند که ادراک از خود و دیگران در طول آرمیدگی عضلانی و آموزش پوسچرال به این روش بهبود می‌یابد . دادخواه (۱۹۹۹) روش دوسا را برروی کودکان مبتلا به فلج مغزی آزمایش کرد و به این نتیجه رسید که تکنیکهای آموزشی اثر بارزی بر حرکات بدنی (Movement) در مقایسه با وضعیت بدن (Posture) داشته است  . اونو و کونو (۱۹۸۳) روش دوسا را برای بچه های اتیستیک و زیاده فعال بکار بردند و نتایج نشان داد  این متد در بهبود پوسچر ، حرکت و زندگی عاطفی آنها موثر بود تسورو و کاموهارا. روش دوسا را برای بیماران اسکیزوفرن بکار بردند  نتایج نشان داد پوسچر و وضعیت راه رفتن بیماران بهبود یافت.Kamohara 1980 Tsuru (1985)

 کونو ،‌اوتو و هوشینو (۱۹۹۳) یافتندکه ادراک از خود و دیگران در طول آرامیدگی عضلانی آموزش پوسچرال بوسیله روش دوسا بهبود می یابد . هاریسکا (۱۹۹۲) این روش را برای کودکان فلج مغزی بکاربرد نتیجه نشان داد درمان موثر بود و این برای اشخاصی که ناتوانی داشتند مهم بودکه در نتیجه این تکنیک قادر به حفظ وضعیت نشسته بوسیله خودشان بودند دیگران اظهار می کنند که حس آرامیدگی عضلانی و حس ثبات در وضعیت ایستاده افزایش می‌یابد و تغییرات مثبت در ادراک خارجی رخ می‌دهد . (۱۹۹۳)Hatakayama- konno در زمینه ورزش در ژاپن از المپیک روم تا المپیک توکیو ناروسه  بعضی از تکنیک های روش دوسا. مانند آرامیدگی(Relaxation)تمرین ذهنی (mental-practice ) را برای ورزشکاران قهرمان ورزشهای سنگین آموزش داده بود و کارآیی آن بطور کلی تثبیت شد . Naruse (1975)

در آغاز هدف روش دوسا ، بهبود مشکلات حرکتی کودکان فلج مغزی بوده است بعدا در درمان کودکان اتیستیک و زیاده فعال بکار رفت و باعث ثبات هیجان و تغییر برنامه رفتاری زندگی روزانه آنها شد . و همچنین پوسچر (وضعیت بدن ) آنها را بهبود بخشید بیماران اسکیزوفرن هم می توانند از روش دوسا استفاده کنند . این روش همچنین برای کودکان عقب مانده ذهنی و سندرم داون و کودکان بادیستروفی عضلانی بکار می رود .

این متد برای افراد مسن با اختلالات ذهنی نیز قابل استفاده می باشد و بعنوان یک استفاده بالینی در مشاهده برای مواردی مانندافسردگی و فرار از مدرسه روش ودسا موثر بوده اخیرا بعد از زلز‌له Kobe کوب در ژاپن ،‌روش دوسا برای موارد(P.T.S) از (اختلالات استرس بعد از حادثه ) بکار برده شده و گزارش شد که کاملا موثر است . در تحقیقات نشان داده شده است در طی آموزش دوسا برای کودکان فلج مغزی ، کسانی که نمی توانند بنشینند به خوبی خواهندنشست . کسانیکه نمی توانند بایستند خواهندایستاد و کسانی که نمی‌توانند راه بروند راه خواهند رفت . در مواردی از کودکان اتیستیک تماس چشمی آنها با دیگران بهبود می‌یابد و هیجان آنها تثبیت خواهد شد . Dadkhah (1996)

کودکان عقب مانده ذهنی ، روابط اجتماعی آنان بهبود یافت و توانستند در هر وضعیتی به خوبی جایگاه خود را پیداکنند در مورد کودکان سندرم داون پوسچر بدن آنها تغییر می کند و هیجان آنها کنترل خواهد شد .در مورد افراد مسن اجتماعی تر و باهوش تر می شوند و بر مکالمات خود کنترل بیشتری دارند و موفق به کنترل هیجانات گردیده اند .