اصول حرکت از دیدگاه دوسا

روش دوسا بر اساس این دیدگاه از حرکت بنا نهاده شد، که:.

 هنگامی که می خواهیم قسمتی از بدنمان را حرکت بدهیم . تلاش می کنیم که حرکت را طبق اراده خود درک کنیم . چنانچه این تلاش متناسب حرکت باشد حرکات مورد نظر به وقوع می پیوندند . در جریان تلاش هدفمند ، تراپیست قادر است ذهن مراجعه کننده را فعال نموده و فعالیت خود (self) او را از طریق تجربه هدفمند دوسا تسهیل نماید .  دوسا 1377

سیستم کنترل رفتار بشر بر اساس پردازش اطلاعات است. ابتدا اراده عمل حرکتی به وسیله تحریک حسی ،‌اما بوسیله نیازهای خودش رخ می دهد . اراده ممکن است از یک تصور هدف (Goal-Image)  از یک حرکت بدنی با یک فرایند از حرکت بدنی و طرح اجرای هدف تشکیل بشود . تلاش واقعی (Actualize) و اراده برای حرکت واقعی بدن ضروری است .در نتیجه چنین تلاش مناسبی حرکت بدنی بدنبال یک تصور هدف اساسی و حسهای بینایی حرکت و غیره ظاهر می شود . در نتیجه چنین (Collation) و گاهی اوقات قدم به قدم ادامه دارد تا اینکه حرکت بدنی مطابق اراده اولیه اجرا می شود. در فرایند تلاش هدفگرای مراجعه کننده آموزش دهنده قادر است ذهن مراجعه کننده را فعال کند و فعالیتش را در سرتاسر تجربه هدفگرای دوسا تسهیل می کند.      ناروسه (۱۹۶۷).

 این پروسه مانند شکل زیر به صورت اراده – تلاش – حرکت دنبال می شود

 ————————————————————————————————————————-

Naruse ,G.(1967) Psychological Rehabilitation of cerebral palsy: I .On relaxation behavior.[Japanese Journal of Educational Social Psychology] ,8,47-77.