المپیک ویژه ایران

چگونگی شکل گیری فعالیت های المپیک ویژه در ایران

با حضور نمایندگان سازمان بین المللی المپیک ویژه در ایران که بدعوت سازمان بهزیستی بعمل آمده بود برنامه های المپیک ویژه برای دست اندر کاران ورزش و بهزیستی کشور تشریح گردید. جهت تاسیس و اجرائی کردن برنامه های المپیک ویژه در ایران، در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۱  موسسه بازتوانی ویژه معلولین ذهنی ایران تحت شماره ۱۴۰۴۴ به ثبت رسید.  مشارکت در فعالیت ها با تشکیل چند جلسه هیئت امنا پیگیری شد و  این امر موجب شد “سازمان بین المللی المپیک ویژه” و ” المپیک ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)” ضمن به رسمیت شناختن توانایی های ایران سهمیه های خوبی در کلیه بازیهای جهانی و منطقه ای به ایران اختصاص دهند که این امر موفقیتی است جهت دستیابی به اهداف متعالی جمهوری اسلامی ایران در توانمند سازی موسسات غیر دولتی  و واگذاری امور به بخش های غیر دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخصوص در رابطه با معلولین ذهنی.

مشارکت در فعالیت های المپیک ویژه  میسر نبود مگر با هماهنگی سازمانهای دولتی و موسسات غیر دولتی مرتبط با ورزش، توانبخشی و کم توانان ذهنی. لذا بطور مکرر با اطلاع رسانی، دعوت و مذاکره با سازمان بهزیستی کشور؛ سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ سازمان تربیت بدنی؛ کمیته ملی المپیک؛ شرکت خدمات ورزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه علوم بهزیستی و دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مراکز تربیت معلم آموزش و پرورش، و شش موسسه غیر انتفاعی  مرتبط با کم توانان ذهنی موفق به فعالیت هایی شدیم که توانستیم در کلیه برنامه های جهانی و منطقه ای شرکت نماییم.

اطلاعات کامل را در این سایت المپیک ویژه ایران ببینید