روش اجرای دوسا-هو

در روش دوسا نیز همانند همه روش های درمانی که با بدن و حرکات بدنی (Motor control) سر و کار دارند تقسیم بندی مناطق مختلف بدن و وضعیت های اجرای تکنیک ها تابع مقررات خود می باشد.

تقسیم بندی بدن از دیدگاه دوسا

در این روش ، قسمت های مختلف بدن ، بن(Ban) ، نامیده می‌شود که به منزله منطقه میباشد. و با اعداد بیان می‌شود .

منطقه گردن Ban I (بن ۱)

منطقه کتف(اسکاپولا) Ban II (بن ۲)

قسمت فوقانی پشت ، بین دو کتف Ban III (بن ۳)

قسمت وسط پشت (سینه) Ban IV(بن ۴)

قسمت تحتانی پشت (کمر) Ban V(بن ۵)

لگن Ban VI (بن ۶)

زانوها Ban VII (بن ۷)

مچ پا Ban VIII (بن ۸)

انگشتان پا Ban IX (بن ۹)

مفصل شانه Ban X (بن۱۰ )

آرنج Ban XI (بن ۱۱)

مچ دست Ban XII (بن ۱۲)

انگشتان دست Ban XIII (بن ۱۳)


مراحل اجرای تکنیکهای درمانی

درمان در دوسا شامل مراحل زیر است

 Katachi (کاتاچی)مدل ارتباطی بین مربی و آموزش گیرنده کاتاچی ( Katachi) نام دارد که برای ایجاد تاته در درمان نقش دارد.

 Relaxation (آرام سازی)در این مرحله Relax (آرام سازی) جسم و ذهن مطرح است . جهت انجام آرام سازی بصورت کلی در هر وضعیتی آرام سازی مناطق ۱۳ گانه با توجه به اینکه حمل (handling) مناسبی داشته باشند انجام می شود . جهت انجام Relax هر کدام از مناطق تکنیک های متعددی وجود دارند به عنوان مثال ، جهت ایجاد وضعیت آرام سازی در حالت چهارزانو نشسته در منطقه ۳ و ۴ تکنیک sesorase و جهت آرام سازی مناطق ۱ تا ۱۳ تکنیک شی اتسو را انجام می دهیم . آرام سازی باعث کاهش فشار در منطقه شده و عمدتا باعث آرامش می‌گردد و آموزش گیرنده جهت انجام پروسه حرکت بر اساس تفکر دوسا آماده می‌شود

  Arrangement:(مرتب کردن) – در هر مرحله از درمان با تکنیک های مشخص و خاص قسمت‌های مختلف بدن روی همدیگر سوار شده و یک وضعیت تصحیح شده ایجاد می شود که مقدمه تعدیل و تنظیم تصویر بدنی (Image Body) می‌باشد . تصویر بدنی:  در هر مرحله از درمان با انجام حرکات فعال و غیر فعال و استفاده از بازخوردهای حرکتی تصویر بدنی تعدیل و تصحیح میشود.: در نهایت با ایجاد مفهوم فومی شیمه (Fumishime) تصویر کلی شخص از بدنش تصحیح می‌شود.


وضعیت های اصلی انجام تکنیکها(Positions)

در پنج وضعیت اصلی زیر تکنیک های دوسا اجرا می شود:

۱) (Nete Training) درمان در حالت خوابیده

۲) (Zai Training) درمان در حالت نشستن چهارزانو

۳) (Hizatachi Training) درمان در حالت ایستادن روی زانوها

۴) (Kata Hizatachi Training) درمان در حالت ایستادن روی یک زانو

۵) (Litsui Training) درمان در حالت ایستاده

۶) (Hoko Training) درمان در حالت راه رفتن

درمان در حالت خوابیده در این وضعیت ارزیابی کلی صورت مِیگیرد.

درمان در حالت نشستن چهارزانووضعیت نشسته اولین وضعیت برای انسان است که بدنش را بصورت عمودی بر خلاف جاذبه زمین حفظ می کند . از نظر فیزیولوژیکی و روانشناختی posture (وضعیت ) نشسته کاملا با posture ( وضعیت) خوابیده روی زمین متفاوت است این وضعیت یکی از عملهای فعال حرکتی است که شخص بر روی بدن خودش ، برای آنکه برخلاف جاذبه به صورت عمودی قرار بگیرد انجام می‌دهد .برای اینکه قسمت بالای بدن در وضعیت ایستاده عمودی قرار بگیردنه تنها فقط باید با قسمت پایین بدن هماهنگ باشد همچنین باید کل بدن به منظور حفظ حالت عمودی با قسمت های بالا هماهنگی داشته باشد (گردن ، شانه ، کمر ، لگن و پاها ). بنابراین عمل اصلی در این وضعیت ( position ) قراردادن (بن های ) ۱،۳،۴و۵ بصورت مستقیم در یک خط در امتداد زمین و قادر ساختن کارآموزان برای اینکه ،‌خودشان را روی لگن شان نگه دارند .

درمان در وضعیت ایستادن روی زانوهااهمیت وضعیت ایستاده روی زانو در توان بخشی پزشکی و رشد روانی تاکید نشده است ، در تکنیک های درمانی رشد حرکتی (NDT)  بوبت (۱۹۶۶) این وضعیت استفاده نمی شود . در روش دوسا ایستادن روی روی دو زانو یک وضعیت (posture ) مهم است . اصطلاح ایستادن روی زانو (kneeling ) در روش دوسا استفاده می شود . روشی که کودک خودش را عمودی روی زانوها با تنه و ران صاف در این وضعیت نگه می دارد در دوسا اهمیت دارد . بنابراین هدف درمان در حالت ایستاده روی دو زانو ، قادر ساختن آنها بر نگه داشتن خودشان روی زانوهایشان است ، ‌همانطوریکه در درمان در حالت چهارزانو عمل اصلی کار روی ban 1و۳و۴و۵ می باشد . در درمان در حالت ایستادن روی زانو بن ۶ به آن اضافه می شود .

درمان در حالت ایستادن روی یک زانو بعد از درمان در حالت ایستادن روی دو زانو به منظور ایجاد تعادل روی هر زانو کشش هر مفصل ران (hip ) و ایستادن استوار برخلاف جاذبه (FumiShime) روی هر زانو در درمان در حالت ایستادن روی یک زانو تمرین می شود . در این درمان ، کارآموز باید فقط روی یک زانو بایستد .

درمان در حالت ایستاده درمان در حالت ایستاده (ایستاده روی پا) به اهمیت سایر درمانهای عمل حرکتی است . هدف درمان در حالت ایستاده (Litsui) این است که خودش را روی پاهایش حفظ کند . نکته اصلی در این درمان ثبات محکم از سر تا پا است . در این درمان کف و پاشنه پا باید روی زمین باشد .

درمان در حالت راه رفتن (Hoko) آخرین مرحله درمان دوسا می باشد . قبل از شروع این درمان کارآموز باید قادر به ایستادن روی پایش باشد . بعد از ایستادن به تنهایی و با ثبات بر روی زمین (FumiShime) کارآموز یک قدم به سمت جلو برمی دارد و تعادل خودش را روی پاهای جلو ایجاد می کند . پای دیگرش را به سمت جلو برمیدارد . در این درمان کارآموز متوجه پاهایش می شود و می تواند وقتی که پاهایش را به سمت زمین فشار می دهد پاهایش را جلو بگذارد . آنها یاد می گیرند که وزن را از یک پابه پای دیگر منتقل کنند .